Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών για τον Δήμο Βέροιας» προϋπολογισμού δαπάνης 14.127,78€ (με ΦΠA), Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών(γραφείο 2), στις 28/09/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Α.Μιζαντζίδου, τηλ.: 2331350616).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ