ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, προκηρύσσει τακτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε Βέροιας» με προϋπολογισμό 56.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ΒΙΚΕΛΑ 4 (1ος όροφος) – ΒΕΡΟΙΑ – Τ.Κ.: 59100, μέχρι τις 08/10/15. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β΄ Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331350605, FAX επικοινωνίας 2331021777, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος κ. Σαμουηλίδου Παναγιώτα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-10-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, (προϋπολογισμός 45.528,24€ δαπάνη εργασιών-ΓΕ και ΟΕ-και απρόβλεπτα) β) επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 910,56 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από τη υποβολή τους.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από «ΣΑΤΑ». Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ