ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.- Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β΄/07.11.2011 - ΑΔΑ:4577Ι-45Σ)
3.- Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 (45ΒΜΧ-Ω1Β) Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.- Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5.- Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Βέροιας,

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Βέροιας θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των δημοτικών συμβούλων Βέροιας, για την ανάδειξη τακτικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές του Δήμου:
1. Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίησή τους».
2. Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».
3. Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
4. Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση κερκίδας και αποκατάσταση του αύλειου χώρου των 6ου και 13ου δημοτικών σχολείων Βέροιας».
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.veria.gr).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΝΙΚΛΗΣ