Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21-9-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2015. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 58/2015 απόφασης της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας, περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 66/2013 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο :
Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 59/2015 απόφασης της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας, περί καθιέρωσης διδάκτρων σε τμήμα Βυζαντινής μουσικής(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση ή μη ονομασίας οδών και πλατειών.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο :
Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το έτος 2016», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και της Ανώνυμης Εταιρίας «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.), γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την κατασκευή τμήματος της οδοποιίας πρόσβασης του αιολικού πάρκου στη Θέση «Ερεσού-Ύψωμα Φούρκα» της εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», εντός του κοινοτικού δάσους Καστανιάς. (Εισηγητικό)(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο :
Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο :
Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας διαχωριστικών για την διαμόρφωση του ισογείου χώρου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας γευμάτων και εδεσμάτων, β) ανάθεσης υπηρεσιών ξενάγησης και γ) δαπανών και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση ή μη α) δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΟΤΑ Α.Δ.Α.Ε.» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.-Citiesnet» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο :
Καθορισμός του ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων που μπορούν να δοθούν με άδεια παράστασης στο υπ' αριθ. 1332 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου Γ.Ε.Λ. στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και κάθετων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο :
Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης (1ο στάδιο-3η διόρθωση) της μελέτης «Αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη λύσης της μακροχρόνιας μίσθωσης αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Άμμου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη λύσης της μίσθωσης ακινήτων που στέγαζαν τα 1ο και 2ο Νηπιαγωγεία Βέροιας (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής παραίτησης του δικαιώματος αποζημίωσης των Α. και Ο. Μαλιόγκα και β) τροποποίησης της υπ' αριθ. 415/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) οριστικής ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με απαλλοτριούμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ε.Τάσιου, Δ.Τάσιου και Α.Δρογούτη, β) ανάληψης από το Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, των υποχρεώσεων τρίτων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τουαλετών 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας» (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση αγροτικών δρόμων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση κερκίδας και αποκατάσταση του αύλειου χώρου των 6ου και 13ου δημοτικών σχολείων Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπών για την καταστροφή άχρηστων υλικών του Τμήματος Προμηθειών.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών Χαράδρας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίησή τους».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Δ.Μπαχατουρίδη.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Β'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Αθανασιάδη(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Σ.Σίσκου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Επί αιτήματος της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Επί αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών-Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Επί αιτήματος της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Βέροιας (ΛΕΜΟΒ) για την παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού χώρου στάθμευσης της Τ.Κ. Βεργίνας.(Εισηγητικό)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ