Ανακοινώνεται ότι την 28-09-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4, 3ος Όροφος, Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός (συνοπτική διαδικασία), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008, για την ανάθεση σε εργοληπτική επιχείρηση κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ», προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, που ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που τηρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και τις βεβαιώσεις που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες των δημοσίων έργων. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 143 του ν. 4281/2014 (σύμφωνα με την παρ. 1 α) του άρθρου 157 του ν. 4281/2014). Το έργο χρηματοδοτείται από "ΣΑΤΑ". Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροια. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4 (1ος Όροφος), (πληρ. κα Ψάρρα, τηλ.2331350598) όπου μπορούν να παραλαμβάνουν και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ